Bijstandsnormen  (Bron: Wet werk en bijstand, ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid)                                                        

(netto bedragen per 1 juli 2008)

Per maand         

Vakantie-toeslag

Totaal
21 jaar tot 65

Gehuwden of ongehuwd samenwonenden

€  1.214,79     

€  58,58

€  1.273,37

Alleenstaande ouder

€      850,36

€  41,00

€     891,36

Alleenstaande

€      607,40

€  29,29

€     636,69

Maximale toeslag voor
alleenstaande ouders en
alleenstaanden van 21 tot 65 jaar

€      242,96

€  11,71

€     254,67

jonger dan 21 jaar

Gehuwden of ongehuwd samenwonenden, beide partners jonger dan 21 jaar

  • Zonder kind(eren)
  • Met kind(eren)
€    419,78
€    662,73
€   20,24
€   31,96
€   440,02
€   694,69

Gehuwden of ongehuwd samenwonenden, één partner jonger dan 21 jaar

  • Zonder kind(eren)
  • Met kind(eren)
€     817,29
€  1.060,25
€   39,41
€   51,12
€   856,70
€ 1.111,37

Alleenstaande ouder

€    452,26

€   21,84

€  474,68

Alleenstaande

€    209,89

€   10,12

€  220,01

65 jaar of ouder

Gehuwden of ongehuwd samenwonenden, beide partners 65 jaar of ouder

€  1.276,18

€   61,54

€ 1.337,72

Gehuwden of ongehuwd samenwonenden, één partner jonger dan 65 jaar

€  1.276,18

€  61,54

€ 1.337,72

Alleenstaande ouder

€   1.147,21

€   55,32

€ 1.202,53

Alleenstaande

€     930,16

€   44,85

€    975,01

Verblijvend in een inrichting
Alleenstaande of alleenstaande ouder

€     270,51

€   13,04

€     283,55

Gehuwden

€     420,75

€   20,29

€     441,04

Bij schoolverlaters kan de sociale dienst de uitkering verlagen tijdens het eerste halfjaar na het beëindigen van de scholing of opleiding. Ook 21- en 22-jarigen kunnen een lagere uitkering krijgen als de sociale dienst vindt dat een volledige uitkering het financieel onaantrekkelijk maakt om te gaan werken.


Mensen die vijf jaar of langer een inkomen hebben dat niet hoger is dan de bijstandsnorm, weinig of geen vermogen hebben en ook geen uitzicht op werk hebben, kunnen een langdurigheidstoeslag krijgen van:

  • €    486,- voor gehuwden
  • €    436,- voor alleenstaande ouders en
  • €    341,- voor alleenstaanden.

Vergoeding voor vrijwilligerswerk
Bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen, krijgen daar soms een vergoeding voor. Daarvan mogen ze een beperkt bedrag houden zonder dat de hoogte van hun uitkering verandert. Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor re-integratie van een bijstandsgerechtigde, dan mag er per maand maximaal € 150,- vrij ontvangen worden. Per jaar is het maximum €  1.500,-.
In alle andere gevallen is de grens van de vrij te laten kostenvergoeding lager: maximaal € 95,- per maand, met een maximum van € 764,- per jaar.

Premie voor re-integratie
Een eenmalige premie die de bijstandsgerechtigde ontvangt in het kader van de inschakeling in arbeid wordt tot een bedrag van €  2.184,- per kalenderjaar vrijgelaten. Gemeenten kunnen   bijstandsgerechtigden een dergelijke premie geven met het oog op het bevorderen van positief gedrag gericht op uitstroom vanuit de uitkering naar betaalde arbeid.

Bijzondere bijstand
Als iemand noodzakelijke, bijzondere kosten maakt, die hij naar het oordeel van de gemeente niet zelf kan betalen, kan hij bij de gemeente een beroep doen op bijzondere bijstand. Het gaat dan bijvoorbeeld om verhuiskosten, studiekosten, kinderopvang of woonkostentoeslag. Er wordt rekening gehouden met inkomsten en vermogen. Gemeenten mogen zelf vaststellen voor welke kosten en onder welke voorwaarden zij bijzondere bijstand verstrekken.

Heeft u problemen met uw uitkering, of vindt u dat u te weinig uitkering ontvangt? Neem dan contact op: bel gratis 0800-bijstand (0800-245 78 26, bellen vanaf een vaste telefoonlijn).


Deze website is met zorg samengesteld. Bijstand.nu aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden of fouten op deze site. Met vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het webformulier.

  Site Map