Welkom op deze website, bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering en iedereen die het op dit moment moet stellen zonder een inkomen. Het lukt niet iedereen om in het eigen levensonderhoud te voorzien. U heeft bijvoorbeeld geen recht op een WW-uitkering omdat u onvoldoende jaren heeft gewerkt. Ook als u als zelfstandige heeft gewerkt en uw bedrijfsactiviteiten zijn beeindigd heeft u vaak geen recht op een reguliere uitkering. In dat geval kunt u een beroep doen op een bijstandsuitkering, als u niet beschikt over vermogen.

Sinds 2004 is uw gemeente verantwoordelijk voor de bijstand. Hoewel de Participatiewet de hoogte van een uitkering regelt en de meeste voorwaarden, zijn gemeenten voor een deel vrij om voorwaarden te verbinden aan een uitkering. Deze regels kunnen dus per woonplaats verschillen. Zo hanteren gemeenten vaak andere normen met betrekking tot vrijstellingen van bijvoorbeeld de sollicitatieplicht of het toekennen van bijzondere bijstand. Op deze website vindt u de voorwaarden die worden gesteld voor het toekennen van bijstand. Daarnaast kunt u hier vinden welke rechten en plichten aan een bijstandsuitkering zijn verbonden.

Heeft u problemen met uw uitkering, of vindt u dat u te weinig uitkering ontvangt? Neem dan contact op via het contactformulier. U kunt ook een bericht achterlaten op het telefoonnummer 084-8393353 . Vermeld daarbij duidelijk uw naam, telefoonnummer en uw probleem. Dit telefoonnummer is niet bedoeld voor algemene vragen.

Voor jongeren (tot 27 jaar) gold de wet WIJ. Deze is afgeschaft per 01-01-2012. 


Vanaf 01 Januari 2013: Wet huisbezoeken in de sociale zekerheid

De Nederlandse Wet van 4 oktober 2012, houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek is ingegaan op 1 januari 2013. Het gaat om vaststelling van de leefsituatie van cliënten die een sociale uitkering of voorziening ontvangen of aanvragen waarbij de leefsituatie van belang is. Onder leefsituatie wordt zowel de woonsituatie (woont betrokkene feitelijk op het aangegeven adres; is sprake van een zelfstandige woonruimte) als de leefvorm (alleenstaand of gehuwd/gezamenlijke huishouding voerend) verstaan.

Het gaat om de AKW, Anw, AOW, TW, IOAW en dus ook om de WWB (bijstand).

De woonsituatie is relevant voor alle genoemde wetten. De leefvorm is relevant voor alle genoemde wetten, behalve de AKW. Voor wat betreft de leefvorm gaat het om het aantonen alleenstaand te zijn, in gevallen waarin dat tot een hogere uitkering leidt. (In het geval van de Anw verliest men bij het enkele feit van samenwonen zelfs – mogelijk -   helemaal het recht op uitkering.)

De observatiemethoden zijn die van zien en horen. Het is niet geoorloofd zonder toestemming van betrokkene, en ook niet gebruikelijk in de praktijk, van een dergelijk huisbezoek opnames van beeld of geluid te maken. Er worden bij het huisbezoek als bedoeld in deze wet ook geen bijzondere observatiemethoden of opsporingsmiddelen aangewend, want het gaat niet om een opsporingsonderzoek. Alleen ruimtes in een woning die makkelijk zichtbare signalen kunnen opleveren van samenwoning (leefvormfraude) komen in aanmerking om te worden bekeken. Een controlerende toezichthouder mag echter niet in een ladekastje kijken als deze daartoe moet worden geopend of in een wasbox als deze daartoe moet worden geopend. Deze activiteiten moeten worden gezien als onderdeel van huisbezoeking en daarvoor is een bevel van de officier van justitie nodig. Dat is bij deze wet niet aan de orde.

Als een cliënt weigert en ook niet anderszins zijn leefsituatie aantoont zal het uitvoeringsorgaan de uitkering vaststellen op een niveau dat niet een bepaalde leefsituatie vereist. Vanwege het financiële gewin dat behaald kan worden met het ontvangen van een te hoge bijstandsnorm, dient extra aandacht besteed te worden aan de juistheid van de verstrekte gegevens.

Voorbeelden:

  • Bij de WWB krijgt men helemaal geen uitkering meer als men de woonsituatie niet aantoont (onder meer omdat wie in het buitenland woont geen recht heeft op uitkering). Als men de leefvorm niet aantoont krijgt men geen alleenstaandenbijstand, en wordt men ook gekort wegens mogelijke lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan dan waarin de norm voorziet als gevolg van het geheel of gedeeltelijk kunnen delen van deze kosten met een ander. Deze lagere uitkering kan ook nog onverschuldigd zijn als degene die de uitkering ontvangt zonder dit door te geven een gezamenlijke huishouding voert met iemand met inkomen en/of vermogen. In dat geval gelden de al langer bestaande regels over het bestrijden van fraude, mits er een concrete verdenking is, zie onder.
  • Bij de AOW gaat het om het aantonen van het recht op de hogere alleenstaandenuitkering, en daarom om het aantonen van de woonsituatie, en wel om het feitelijke adres (wie in het buitenland woont heeft er geen recht op), en de leefvorm (wie gezamenlijke huishouding voert met een andere meerderjarige die geen bloedverwant in de eerste graad is heeft er ook geen recht op). Als men dit niet aantoont krijgt men de gehuwdenuitkering.

De wet geeft een aanvulling op de mogelijkheden tot onderzoek bij verdenking van uitkeringsfraude. Het gaat in de nieuwe wet om gevallen zonder concrete verdenking. Als er wel concrete verdenking is zijn verdergaande maatregelen mogelijk.

(bron/samenvatting): wikipedia


Zie ook http://www.bijstand.com


Deze website is met zorg samengesteld. Bijstand.nu aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden of fouten op deze site, noch voor verstrekte adviezen of op andere wijze. De disclaimer op deze site is steeds van toepassing. Met vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het webformulier. Algemene vragen kunnen helaas niet worden beantwoord. Wij vragen daarvoor uw begrip.

  Site Map